- Жити гідно - https://nashavira.com.ua -

Походження Петра Івановича Калнишевського

Нас, лохвичан, Калнишевський цікавить насамперед і своїм походженням, адже його особа надзвичайно тісно зв`язана з нашим містом, з Лохвицею…

Про походження, і навіть про дату народження останнього кошового отамана однозначно не визначено. Датою народження вважаеться або 1690, або 1691 рік. Походження Петра Івановича Калнишевського пов’язане з с. Пустовійтівка, що за часів Гетьманщини перебувало у складі Лубенського полку (тепер с. Пустовійтівка – у Роменському районі Сумської області, в 10 км від м. Ромени – “цінною для дослідників є стаття “Родина Калнишевскаго” у “Киевской старине” (1892), опублікована під криптонімом Ф.Н.19, авторства краєзнавця Ф.Ніколайчика. Він встановив одне із ймовірних місць народження П.Калнишевського – с. Пустовійтівка, що поблизу Ромен на Посуллі”). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe…

Крім Пустовійтівки та Ромен, приватні зв’язки Калнишевського тяжіли до сотенних містечок Лохвиця й Сміле Лубенського полку.

„Въ 1763 г. построилъ онъ церковь въ Лохвицѣ, въ
1768 г. въ Кіевѣ, въ Межигорскомъ монастырѣ, во имя Св.
Петра и Павла, а въ 1770 въ Ромнахъ; въ то же время по-
слалъ къ Іерусалимскому патріарху для храма Гроба Господня
богатые церковные сосуды”!).

Всѣ свѣдѣнія историка Новой Сѣчи о построенныхъ Кал-
нишевскимъ церквяхъ вполнѣ достовѣрны. Въ Межигорьѣ и въ
Ромнахъ церкви его стоять по сей день, въ Лохвицѣ сгорѣла.
Что кошевой строитъ церковь въ запорожскомъ монастырѣ, ка-
ковымъ былъ Межигорскій по преимуществу, это понятно.

Но пѳчему выборъ его падаетъ на Лохвицу и Ромны, два незна ­
чительные городка, какихъ были десятки въ его время въ Ма-
лороссіи? Утвержденіе г. Скальковскаго о происхожденіи Кал­
нишевскаго изъ Лубенскаго полка поэтому, очевидно, основа­
тельно. Гдѣ-же его родина?

http://iht.univ.kiev.ua/…/kievskaya-starina-1892-5-B-(5961-…

Тож чому вибір його падає на Лохвицю (крім церкви “Різдва Богородиці” коштом Калнишевського тут збудовано Миколаївську (Микольську) церкву, яка нині не вбереглась)? Що Калнишевського повязує з Лохвицею?

Найбільш ймовірно, що звідси родом його рідна матуся :

…Место рождения Калныша — село Пустовойтовка, ныне Полтавской губ., Роменского уезда, а в XVII — ХVIII в. — роменского полка, константиновской сотни, лежащее верстах в 8 от г. Ромна вверх по р. Суде, Отца Калныша звали Иваном, мать — Агафьей, и кажется, она была родом из г. Лохвицы…
“Сборник Императорского Русского Исторического Общества”, LXVIL и LXXXVII.
Ал. Маркевич.
{Половцов}

https://ru.wikisource.org/…/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%…

Тоді, в цьому випадку, перестає видаватись дивиною таке надзвичайно уважне ставлення Калнишевського до Лохвиці, материнської землі цього видатного отамана-мецената-запорожця. І назва збудованої Церкви “Різдва Пресвятої Богородиці” стає значущою і знаковою, як присвята рідній нені…

Пам’ятаймо нашого видатного земляка, останнього кошового отамана лицарів-Запорожців, Петра Івановича Калнишевського!

Olexandr Obers